Logotip del Club Natació Terrassa
Logotip del Club Natació Terrassa

Club Natació Terrassa

Avís legal

Aquestes condicions regulen l’ús del web del CLUB NATACIÓ TERRASSA per l’usuari d’internet i expressen l’acceptació del mateix de totes les condicions i restriccions que estiguin publicades al web en el moment en què accedeixi a ella. L’accés al web o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. CLUB NATACIÓ TERRASSA es reserva el dret de modificar unilateralment el web i els serveis en ella oferts, incloent-hi la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari llegir aquest avís legal tantes vegades com accedeixi al web.

Propietari del web i dels seus continguts

Club Natació Terrassa
Avinguda de l’Abat Marcet, s/n
08225 Terrassa (Espanya)

CIF: G08360463

cnt@clubnatacioterrassa.cat

Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 3163.

Condicions d’utilització del web

Queda prohibida la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a la bona fe, a l’ordre públic o al que estableix les condicions d’ús. Està igualment prohibit qualsevol ús lesiu de dretes o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització del web o els seus serveis.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació de les diverses seccions…) estan subjectes als drets de propietat intel·lectual o industrial de CLUB NATACIÓ TERRASSA. En cap cas, l’accés al web implica que per part de CLUB NATACIÓ TERRASSA:

  1. S’atorgui autorització o llicencia alguna sobre els continguts.
  2. Es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre els continguts (entre altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública). No es podran fer utilitzacions del web o dels seus continguts, diferents de les expressament autoritzades per CLUB NATACIÓ TERRASSA. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, descarregar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquesta web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit del CLUB NATACIÓ TERRASSA, a menys que la llei permeti, en mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per l’ús personal i no comercial mantenint-se inalterats, en tot cas, el Copyright i la resta de dades identificatives dels drets de CLUB NATACIÓ TERRASSA o del titular dels drets d’aquests continguts. Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel·lectual internacionals i de l’estat espanyol, sigui com obres individuals o com a compilacions.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Club Natació Terrassa. L’incompliment de l’anterior facultarà Club Natació Terrassa per interposar les accions legals pertinents. Queden especialment prohibides:

  1. La presentació d’una pàgina del lloc web en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Club Natació Terrassa, mitjançant la tècnica denominada framing tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Club Natació Terrassa. La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Club Natació Terrassa, mitjançant la tècnica denominada inline linking si això no compta amb l’expressa autorització de Club Natació Terrassa. L’extracció i ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Club Natació Terrassa, d’acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.
  2. Club Natació Terrassa haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext en un altre lloc web dirigits a l’inici d’aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Club Natació Terrassa o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Club Natació Terrassa o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent.

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web

CLUB NATACIÓ TERRASSA no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament de la web o els seus serveis. En cap de produir-se interrupcions en el seu funcionament, CLUB NATACIÓ TERRASSA ho tractarà de resoldre a la brevetat més gran possible. CLUB NATACIÓ TERRASSA tampoc garanteix la infal·libilitat del web o els seus serveis ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment el web o els serveis que ofereix. CLUB NATACIÓ TERRASSA efectuarà totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per a millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i la seva connexió.

CLUB NATACIÓ TERRASSA està autoritzat a donar per acabats alguns serveis o l’accés al web en qualsevol moment. Arribats a aquest fet, i sempre que això sigui possible, CLUB NATACIÓ TERRASSA farà una comunicació amb antelació d’aquest.

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Els continguts de tota mena, inclosos en el web que es troben disponibles pel públic en general, faciliten l’accés a la informació, productes i serveis subministrats o prestats per CLUB NATACIÓ TERRASSA. Aquests continguts són facilitats de bona fe per CLUB NATACIÓ TERRASSA amb informació procedent, en algunes ocasions, de fonts diverses a CLUB NATACIÓ TERRASSA, és per això que no es pot garantir la fiabilitat, veracitat i actualitat dels continguts i, per tant, queda exclosa qualsevol mena de responsabilitat de CLUB NATACIÓ TERRASSA que pugui derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s’accedeix a través del web. En conseqüència, tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos al web, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho fa i CLUB NATACIÓ TERRASSA no respondrà en cap cas pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles al web.

Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines

El web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres webs. CLUB NATACIÓ TERRASSA no respon ni fa seu el contingut d’aquestes pàgines web, ni dona garanties sobre la veracitat, fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç pot suposar l’existència d’algun tipus de relació entre CLUB NATACIÓ TERRASSA i el titular del lloc enllaçat, en aquest sentit es vetllarà per la idoneïtat de les pàgines enllaçades.

Les condicions d’ús i els serveis oferts es regeixen per la llei espanyola i no té control sobre les persones que poden accedir al seu web i on puguin estar emplaçades. CLUB NATACIÓ TERRASSA es pot sotmetre a la jurisdicció dels països estrangers en cas de conflicte o reclamació amb relació al web o a qualsevol dels serveis per ella prestat. Les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.

Icona de l'aplicació Mi Club Online

Aplicació

Descarrega l’aplicació Mi Club Online al teu mòbil. Un cop instal·lada, escaneja el següent codi QR quan t’ho sol·liciti. D’aquesta manera, es carregarà l’àrea de socis/es del club i podràs iniciar sessió amb el teu codi d’usuari i contrasenya (prem aquí si has oblidat alguna d’aquestes dades).

Codi: GkYTJ1Ir56

Política de cessió de dades

* Li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), les dades sol·licitades en el present document passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB NATACIÓ TERRASSA, amb domicili a Avinguda de l’Abat Marcet, s/n · 08225 · Terrassa, i proveïda de CIF G08360463, Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 3163.

Informació bàsica de Protecció de Dades
ResponsableCLUB NATACIÓ TERRASSA
FinalitatRecollida de dades amb formulari de contacte
LegitimacióConsentiment explícit de l’interessat/da
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
DretsAccés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea
Informació addicionalPot accedir a la informació detallada de Protecció de Dades a la pagina web del Club, https://clubnatacioterrassa.cat/avis-legal/


El soci / usuari coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi del seu consentiment,  podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça rgpd@clubnatacioterrassa.cat, identificant-se com a soci / usuari o representant legal, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.